Промени на местните данъци и такси в община Троян

Промени на местните данъци и такси в община Троян

Новини 0 мнения 200

Уважаеми съграждани,

Както вече Ви информирахме, считано от 01.01.2019 г.  са  в сила  промени в Закона за местните данъци и такси, отнасящи се до данък върху недвижимите имоти, които са отразени в писмата за дължими данъци на всички граждани в страната. Община Троян положи всички необходими усилия и съумя увеличението за общината да бъде минимално допустимото по закон.

Важно е да отбележим още веднъж, че всеки гражданин може да има декларирано само 1 основно жилище в страната! Всеки гражданин, при необходимост следва да предекларира своите жилища и да посочи коректно кое е основното жилище, което обитава, за да ползва съответно полагащото се облекчение. Какви са промените, които касаят и данъците за недвижими имоти в община Троян:

  • за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма данък върху недвижимите имоти е в размер от 4,5 до 6 на хиляда, съгласно приетия Закон. Община Троян прие ставката да е на минимума (4,5 на хиляда). В списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г. са включени гр. Троян, с. Шипково и с. Орешак, като курорти с местно значение;
  • в случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекчението не се прилага и данъкът се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища. Основно жилище е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданите и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.
  • за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение се подава декларация по чл.27 от ЗМДТ. Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за основно жилище, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решението на ТЕЛК.

Отдел „Местни приходи“

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top