Община Троян – с минимална данъчна ставка за недвижими имоти

Община Троян – с минимална данъчна ставка за недвижими имоти

Новини 0 мнения 344

Информация от отдел „Местни приходи“, община Троян

Както Община Троян вече информира, Народното събрание бе приело промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), които влязоха в сила от 01.01.2019 г., отнасящи се до данък върху недвижимите имоти в страната. За жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма данъкът върху недвижимите имоти бе определен в размер от 4,5 до 6 на хиляда. В списъка на курортите в Република България  са включени гр. Троян, с. Шипково и с. Орешак, като курорти с местно значение.

По предложение на Кмета на общината Общинският съвет прие възможно най-ниската данъчна ставка от 4,5 на хиляда. На заседанието на Общинския съвет от 20.12.2018г. Кметът на Общината Донка Михайлова определи това увеличение на данъка като несправедливо и изрази надежда, че Конституционния съд ще обяви решението на Народното събрание като противоконституционно.

С решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г., обнародвано в Държавен вестник № 32 от 2019 г., тази норма е обявена за противоконституционна. Народното събрание прие нова промяна в закона. От 20.04.2019 г. е в сила Закон за допълнение към Закона за местните данъци и такси.

Община Троян получи отговор на свое запитване до Министерство на финансите относно прилагането на новата разпоредба на ЗМДТ и съгласно него за цялата 2019 г. данъците за жилищните имоти, които не са основни жилища на гражданите остават както за всички останали недвижими имоти. За Община Троян размерът на данъка върху недвижимите имоти е определен на 2 на хиляда върху данъчната оценка на имота. За имот, който е основно жилище на задълженото лице, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

По този начин размерът на данъкът за жилищата, които не са основни в населените места Троян, Орешак и Шипково спада от 4,5 на 2 на хиляда.

Данъчно задължените лица, които след преизчисляването на данъка, имат надвнесени суми, могат да подадат искане по образец в отдел „Местни приходи“ на Община Троян за прихващане или възстановяване на сумите, като трябва да представят документ, удостоверяващ банковата сметка, по която следва да им бъдат възстановени надвнесените суми. Тези, които не са внесли дължимия данък следва да го внесат в рамките на намаления размер.

Информация за дължимия/надвнесения данък върху недвижимите имоти може да получите в отдел „Местни приходи“.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top