30 септември е тазгодишният срок за кандидатстване по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

30 септември е тазгодишният срок за кандидатстване по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Новини 0 мнения 122

Община Троян отново предоставя консултации на заинтересованите лица – както по телефона, така и на място в Общината. Лица за контакт и консултации: инж. Полина Павлова, стая № 19, телефон: 0670/68019 и Снежина Табакова – стая № 32, телефон 0670/68032.

В бр. 66 от 20.08.2019 г. на Държавен вестник е обнародвана Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Основната цел на програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Програмата се реализира в два компонента, както следва:

1. Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин;

2. Компонент 2 „Лична мобилност“ – за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.

Администрирането на дейностите по програмата се осъществява от специализирани звена в Министерство на труда и социалната политика (МТСП). По двата компонента на програмата се кандидатства ежегодно на проектен принцип. МТСП оповестява на интернет страницата си кампания за набиране на проектни предложения, като публикува всички формуляри и документи.

Дейностите по реализиране на програмата се подпомагат от Агенцията за хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, органите на местно самоуправление и организациите на и за хора с увреждания.

            Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по Програмата може да намерите на интернет страницата на МТСП www.mlsp.government.bg, секция „Политика за хората с увреждания“, рубрика „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“.

В обявената кампания за 2019 г. срокът, в който се подават необходимите документи, е 30.09.2019 г.

Кой може да кандидатства?

За финансиране по Компонент 1 може да кандидатства:

1. собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка, и е с постоянен адрес – адреса на същата индивидуална жилищна сграда;

2. юридическо лице – сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка, и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка, и е с постоянен адрес – адреса на същото жилище.

Финансовата рамка на проектните предложения по Компонент 1 е между 10 000 лв. с ДДС (минимална стойност) и 100 000 лв. с ДДС (максимална стойност) на едно проектно предложение.

За финансиране по Компонент 2 може да кандидатстват: хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници въз основа на медицинска експертиза и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство от транспортните областни лекарски експертни комисии или от транспортната централна лекарска експертна комисия. Финансовата рамка на проектните предложения по Компонент 2 е до 8000 лв. с ДДС (максимална стойност) на едно проектно предложение.

            Всеки потенциален кандидат пристъпва към събиране на документи за кандидатстване, след като е заявил и получил от дирекция „Социално подпомагане“ писмо за подкрепа, изготвено по определен образец.

            Техническата възможност за изграждане или поставяне на съоръжение/я за достъпна среда на хората с увреждания в съществуващата жилищна сграда и/или прилежащите ѝ външни пространства се преценява от проектант. Проектантът се наема от всеки потенциален кандидат и при установено от него наличие на техническа възможност, кандидатът му възлага (за своя сметка) изготвянето на съответния инвестиционен проект. Изготвеният инвестиционен проект се внася в техническата служба на общинската администрация за одобряване и за издаване на разрешение за строеж или за поставяне.

            Всички разходи за дейности, които са за избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР ) на обекта, за строителен надзор, за въвеждане в експлоатация на строежа и други, както и разходите за изплащане на непредвидени количества и видове СМР, са за сметка на бенефициента.

            Кандидатите през настоящата година следва внимателно да преценят кратките срокове: за същинско изпълнение на СМР на асансьори – до 25.11.2019 г. и документално отчитане до 02.12.2019 г., за проверка на място и по документи на изпълнените СМР и разплащането им до средата на м. декември. Кандидатстването за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС – дейностите по сключените договори за финансиране се изпълняват в рамките на текущата година, като се отчитат до 10.12.2019 г., за да бъдат разплатени от МТСП през м. Декември.

Община Троян отново ще предостави консултации на заинтересованите лица, както по телефона, така и на място в Общината. Лица за контакт и консултации: инж. Полина Павлова, стая № 19, телефон: 0670/68019 и Снежина Табакова – стая № 32, телефон 0670/68032.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top