ПЛАТФОРМА ЗА ТРОЯН

Новини 0 мнения 87

Предизборна платформа на кандидата за кмет Донка Михайлова и на кандидатите за съветници, издигнати от БСП, за Местни избори 2019

България отново е пред избори за местна власт.

С настоящата Платформа за Троян предлагаме на жителите на общината посоката, в която бихме продължили своята работа, ако отново получим подкрепата и доверието на гражданите.

Платформата отчита потенциала на Троянския край и постигнатото във времето, включително и в последните осем години, в които за пръв път общината бе ръководена от жена кмет. Платформата дава отговор и на очакванията, които непрекъснато проучваме, като поставя акцент върху най-острите проблеми на гражданите. Опитът ни в местната власт показва, че доброто управление е базирано на разумен баланс в политиките и извеждането като приоритет на тези от тях, които могат да дадат тласък в развитието на общината. Затова нашите представители в местната власт ще работят за:

 1. Среда за поддържане на висока заетост и изпреварващо повишаване на доходите за хората от общината.
 2. По-добро качество на живот в по-добра жизнена среда.
 3. По-нататъшно ограничаване на темповете на демографската криза.

 За постигането на тези управленски цели кметът и общинските съветници ще работят:

За по-високи доходи и висока заетост чрез

 • Продължаване на политиките, обезпечаващи устойчивост на общинския бюджет.
 • Подкрепа за инвеститорите. Стимули за реална и стимулираща конкуренция на пазара на труда.
 • Поддържане на нива на местните данъци и такси под средните за страната. Повишаване на неданъчните приходи в бюджета на общината, базирани на собствените ресурси, което ще позволи по-високи постъпления при приемливи данъчни ставки за населението и за бизнеса.
 • Продължаване на проектите по управлението на отпадъците, които ще дадат възможност за по-ниски такси „битови отпадъци“.
 • Разширяване на обема на комуналните услуги за населението, извършвани от общински дружества, предприятия и дейности: отстояване на общинската собственост на ВиК „Стенето“; създаване на Общинско предприятие „Общински имоти“ и Общинско звено за социални услуги.
 • По-нататъшно подобряване на управлението на ползване на общинските земи и гори. Повишаване на приходите от тях с поне 20%.
 • Разширяване на социалните предприятия, осигуряващи заетост на неравнопроставени групи на пазара на труда.
 • Като една от общините, въвела масовото използване на електронните услуги и комплексното административно обслужване за бизнеса и гражданите, общината да постигне максимален обхват на този тип обслужване.
 • Приемане на Общ устройствен план и намаляване на сроковете за административни процедури при приемане на устройствени планове за бизнеса.
 • Продължаване на политиката на приоритетност при изграждане на подземна и наземна инфраструктура в бизнес-зоните в града.
 • Засилване на ролята и правомощията на Консултативния съвет по икономическо развитие в процеса на взимане на решения, касаещи бизнеса, чрез въвеждане в местната нормативна уредба на изискване важните предложения за решения на Общинския съвет предварително да бъдат обсъждани в Съвета, а взетите становища да се внасят в Общинския съвет заедно с проектите за решение.
 • Осигуряване на временна заетост на поне 100 души, неравнопоставени на пазара на труда.

За постигане на по-високо качество на живот в по-добра жизнена среда чрез:

 • Ежегодно увеличаване на средствата в Културния и Спортния календар.
 • Изграждане на Многофункционална спортна зала.
 • Постигане на по-добро качество на образование и по-висока степен на задоволяване на потребностите на местната икономика от подготвени специалисти.
 • Партньорство с културните институции за постигане на високо качество на културните продукти. Търсене на възможности за дострояване на новата сграда на Природонаучния музей в Черни Осъм и засилване на атрактивността на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак.
 • Довършване на работата по отдаване на концесия на базата в Шипково. Постигане на публично-частно партньорства за изграждане на „Център за отдих и рекреация с. Шипково“.
 • Реконструкция на площад „Възраждане“ в Троян.
 • Изграждане на парк „Лъгът“. Реконструкция на парк „Къпинчо“, градинката пред киното и градинката до Националното училище за приложни изкуства.
 • Основен ремонт на Детска ясла.
 • Решение на проблема с пречистването и отвеждането на фекалните води в южната част на града и в най-проблемните райони на Орешак.
 • Осигуряване на капиталова програма и програма за текущ ремонт в селата на стойност не по-малка от 2,2 млн. лв. за мандата.
 • Осигуряване на средства за капиталови разходи и текущ ремонт в училища и детски градини не по-малко от 600 хил. лв. за мандата.
 • Партниране и съфинансиране заедно с АПИ на ул. „Стара планина“ – Орешак, южния вход на Троян, целия участък на път III – 357 (разклон за Лесидрен – разклон за Добродан, ул. „Васил Левски“ в участъка до „Лукойл“.
 • Реконструиране на недостроената поликлиника и превръщането ѝ в Комплекс за социални дейности. Изграждане на поне две нови социални услуги – Център за хора с множествени увреждания и Център за хора с умствени дефицити.
 • Изпълнение на Програмата за изграждане на паркинги.
 • Изпълнение на Програмата за водоснабдяване на малките населени места.
 • Приемане на Програма за ремонт и реконструкция на читалищните сгради в селата и поетапното ѝ финансово обезпечаване. Обновяване на читалище с. Орешак.
 • Реконструкция на площад Старо село.
 • Превръщане на сградата на училището/общежитието във Врабево в Дом за стари хора.
 • Археология, консервация и социализация на обектите от национално значение: път „Виа Траяна“; крепост „Состра“ и Римска пътна станция, чрез проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“.
 • Продължаване на дейностите по гарантиране на безопасността на движение в града и селата.
 • Търсене на възможности за партниране и стимулиране на частната инициатива за решаване на проблемите с терените на старото кино и банята.
 • Системна работа за придобиването на законни жилища от гражданите, живеещи в незаконни жилища.
 • По-нататъшно обезпечаване с безплатни интернет-зони в града и селата на общината. Осигуряване на безплатен WiFi в 29 точки в града, Черни Осъм и Орешак до края на 2019 г.
 • По-нататъшно развитие на събитийния туризъм чрез събития в периоди с по-слаб туристопоток. Ежегодно приемане като приложение към Плана за развитие на туризма на План за атракциите в основните туристически дестинации Чифлик, Шипково и Орешак.

 За по-нататъшно ограничаване на темповете на демографската криза:

 • Приемане на Програма за младежка заетост 2020–2023 г., в която да се отдели специално място на стимули за заетост на млади хора с висока квалификация.
 • По-нататъшни активни действия за отстояване пред държавната власт на позициите за справедливо регионално развитие на страната и достойно място на общината в разпределението на финансови средства от държавния бюджет.
 • Финансова обезпеченост на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания и на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян в размер, който покрива всички потребности в общината.
 • По-нататъшно увеличение на еднократните помощи за раждане на дете с 50%.
 • Осигуряване със средства от общинския бюджет на достъпност на основните услуги за населението, като се доплащат поне 50% от таксите за детски градини, детски ясли, детска млечна кухня, столово хранене на учениците, домашен социален патронаж.
 • Осигуряване на детското хранене в детски ясли, градини и детска млечна кухня с екологично отглеждани плодове и зеленчуци в общински овощни градини и оранжерии.
 • Гарантиране на място за всяко дете в общинска детска градина или в Детска ясла. Продължаване на политиката за подкрепа на училищата и детските градини в малките населени места.
 • Надграждане на дейността за подкрепа на талантливите деца с разширяване на възможностите за развитие на талантите им, по-нататъшно подобряване на условията за извънкласна и извънучилищна дейност и въвеждане на нови форми на стимулиране на успелите ученици. Ангажираност на общината с превенция на отпадането от училище и реинтеграция на отпадналите ученици.
 • Създаване на предпоставки от местната власт за по-ефективно участие на гражданите в местното самоуправление. Широко обсъждане и предварителна оценка за въздействието на ре­ше­ния­та, предоставяне на пълната информация за тях, пуб­лични дебати и проучване на общественото мнение.

Уважаеми съграждани,

Поемаме тези ангажименти пред вас с ясното съзнание, че очаквате повече. Защото жителите на община Троян го заслужават. Предлагаме ви възможното. Голямата част от поетите ангажименти са обезпечени с работни или идейни проекти и са определени източниците на финансиране и възможността те да бъдат осигурени при честно и в интерес на гражданите изразходване на публичните средства.

Защото

Заедно успяваме!

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top