Подобряване на електронните услуги в общината

Подобряване на електронните услуги в общината

Новини 0 мнения 74

Община Троян работи усилено за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Троян е първата община в България, която стартира процеса по извършване на комплексни административни услуги – както вътрешно-административни, така и услуги, свързани с други администрации

Една от важните цели, които Община Троян си поставя, е осигуряването на бързо, лесно и качествено обслужване, при заявяването и получаването на услуги, с акцент върху намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез периодичен анализ и преструктуриране на услугите, които могат да се предлагат като комплексни и/или електронни.

За да бъдат спестени на гражданите и бизнеса време и средства за извършването на определени административни услуги, Община Троян не изисква от тях доказателствени документи, с които би могла да се снабди по служебен път.

Община Троян е включена в междурегистровия обмен на данни RegiX, като по този начин е осигурено намаление на изискваните документи за повече от 40 административни и технически услуги, както и за извършване на различни дейности на администрацията. Само за последния месец чрез тази система служителите на общината са извършили над 2500 справки, необходими за издаване на индивидуални административни актове, а за цялата 2021 г. на гражданите е спестена необходимостта да представят над 30 000 документа, с които служителите, изготвящи услугата, са се снабдили по служебен път.

През 2021 г. са издадени за служебно ползване над 500 скици, като е използван достъпът до кадастрално-административната информационна система (КАИС), поддържана за нуждите на комплексното административно обслужване от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Постигнато е предлагане на комплексни административни услуги с други администрации. Ползвателите на услуги заявяват и получават услугата на място на гише в отдел „Услуги на гражданите“ в Община Троян, а заплащането на услугата към съответната администрация се извършва по банков път. За 2021 г. Община Троян е извършила 85 комплексни услуги по заявления от граждани с областна администрация, 50 комплексни административни услуги с общини в България и над 50 услуги по служебен път за снабдяване с решение за собственост с Поземлената комисия.

Прилагането на комплексни административни услуги е възможно и чрез кметствата в общината, като след подаване на заявяването на конкретната услуга кметът или кметският наместник открива процедура за снабдяване с необходимите документи, като изпраща чрез деловодната система до служителите в отдел „Услуги на гражданите“ заявлението, което се окомплектова с всички необходими документи, и отново чрез деловодството заявителят на услугата получава своето разрешение.

И през 2021 г. Община Троян продължи да поддържа и развива електронните си услуги, чрез различни канали за достъп.

През настоящата година за ползвателите на услуги в областта на местни приходи бяха разработени и пуснати 8 електронни услуги. Услугите се предлагат при заявяване, плащане по банков път и получаване на електронната услуга, без да е необходимо физическо посещаване на отдела.

Два са каналите, по-които могат да бъдат подавани заявления за извършване на определена услуга – чрез портала за електронни административни услуги, внедрен в интернет страницата на общината, на който се предлагат 33 вида услуги, и чрез „Единен портал за електронни административни услуги“ на Държавна агенция „Електронно управление“, предлагащ достъп до 100 вида услуги. За 2021 г. през Портала на Община Троян са обработени над 160 електронни услуги за гражданите и бизнеса. Чрез портала на ДА „Електронно управление“ Община Троян е получила и обработила над 50 заявления от граждани и бизнес.

През 2021 г. особено внимание бе отделено на изготвянето и стартирането на иновативен интегриран социален офис на Община Троян. Порталът е достъпен чрез интернет сайта на Община Троян и за него са разработени 6 нови електронни услуги: домашен социален патронаж, топъл обяд, лична помощ, асистентска подкрепа, интегрирани здравно-социални услуги, дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, приемна грижа. Той дава възможност на потребителите да заявяват определени услуги електронно, без да е необходимо да посещават физически административните сгради на Общината, а на служителите в отдел „Социална и здравна политика“ да изготвят електронен регистър на гражданите, получаващи социални услуги, номенклатура на предоставяните социални услуги и други.

Приоритет на Община Троян през следващите години е да разширява обема на предлаганите услуги по електронен път, чрез различните канали за достъп, като стремежът е те да се заявяват, заплащат и получават по електронен път. Амбицията, която си поставят служителите, е през 2022 г. за ползвателите на услуги да бъде изграден и виртуален ПОС терминал, чрез който ще има възможност да се заплащат различни видове услуги към общината. В същото време ще бъде внедрена и услугата e-рay. По този начин ползвателите на услуги ще имат възможност да избират не само каналите за заявяване и получаване на услуги, но и методите за заплащането им.

Материалът е подготвен на базата на публикация на личната страница във facebook на кмета на общината г-жа Донка Михайлова.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top