За стратегията на общината в областта на образованието през следващия 9-годишен период

За стратегията на общината в областта на образованието през следващия 9-годишен период

Новини 0 мнения 82

В салона на община Троян бяха представени два базови за развитието на образованието в общината документа – Стратегическа рамка за развитието на образованието в община Троян (2021–2030 г.) и План за изпълнение на Стратегическа рамка за развитието на образованието в община Троян (2021–2030 г.) за периода 2021–2024 г.

По двете теми докладчик беше г-жа Розалина Русенова (заместник-кмет на общината).

В Стратегическата рамка бяха представени състоянието на училищната мрежа в община Троян; броят и видът на институциите; обхващането на подлежащите на обучение деца. Посочени бяха също и маломерните и слетите паралелки, както и училищата, които осъществяват иновации.

Анализирани бяха и специфични елементи на образователната система – осигуряване на транспорт, столово хранене, целодневна организация на учебния процес. Специално се отбеляза подкрепата на социално слаби и хронично болни деца и ученици, както и на даровити деца.

Подробен беше анализът на подобряването на материално-техническата база и на осигуреността с компютърна техника, вкл. оборудване на компютърни кабинети, изграждане на спортни зали и подобряване на инфраструктурата.

Представиха се данни за образователния ценз и квалификацията на педагогическите специалисти.

В представянето бяха включени и данни за извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

След представянето на текстовете в обсъждането се включиха учители (Ангелина Иванова и Николай Матев) и общинският съветник Васил Радойчевски, които поставиха въпроси. Между най-важните въпроси можем да отбележим:

  • Възможностите за откриване на спортни паралелки. Тук е важно да подчертаем, че Троян, град с традиции в спорта, подготвя качествени спортисти, спортисти на високо равнище, които (вече изградени) отиват в спортните училища в други населени места.
  • Възможности за предоставяне на плувния басейн в СУ „Св. Климент Охридски“ на граждани от общината.
  • Недостиг на логопеди, което довежда до сериозни и, най-важното, дълговременни проблеми в развитието на най-малките жители на общината.
  • Неяснота на задълженията на психолозите в училищата.
  • Неяснота в прилагането на придобитите умения от страна на зрелостниците, завършили професионални училища и паралелки.
  • Съмнения в качеството на работа на отделни паралелки и училища при липса на контрол върху техните резултати.

Специално беше възражението срещу формулираната подцел „привличане на млади педагогически кадри“. Отбеляза се, че самоцелното назначаване на млади учители с цел подмладяване на средната възраст на училището е преди всичко сегрегационно, а след това и отваря вратички за назначаване на лица без необходимата квалификация.

На въпросите отговори г-жа Русенова.

Гост на събитието беше Милко Недялков, заместник областен управител. От общинските съветници присъстваше единствено Васил Радойчевски (освен г-жа Радка Бончевска и г-н Ангел Балев, които обаче присъстваха в качеството си на директори на образователни институции).

С основните документи от срещата можете да се запознаете оттук:

Отчет на изпълнението на Стратегията за развитие на образованието в община Троян (2014–2020 година)

https://bsptroyan.com/wp-content/uploads/2021/06/отчет-за-изпълненение-на-III-етап-на-Стратегия-2019-2020.pdf

Проект на Стратегическа рамка за развитието на образованието в община Троян (2021–2030 г.)

https://bsptroyan.com/wp-content/uploads/2021/06/proekt-na-strategicheska-ramka-za-razvitie-na-obrazovanieto-v-obshtina-troyan-2021-2030.pdf

Проект на План за изпълнение на Стратегическа рамка за развитието на образованието в община Троян (2021–2030 г.) за периода 2021–2024 г.

https://bsptroyan.com/wp-content/uploads/2021/06/proekt-na-plan-za-izpalnenie-na-strategicheskata-ramka-za-razvitie-na-obrazovanieto-v-obshtina-troyan-2021-2030-g-za-perioda-2021-2024-g.pdf

Снимки: Троян Експрес

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top