Троянци наистина са образовани

Троянци наистина са образовани

Новини 0 мнения 129

Интересен поглед към структурата на населението на нашата община ни дава отново Преброяването на населението през 2011 година.

Официалните данни от Преброяването представят образованието на всички български граждани над 7 години. Затова няма да говорим за лицата с начално и основно образование – между тях може да попаднат ученици, които просто учат и в момента.

Оказва се, че в нашата община делът на висшистите е сред най-високите в областта.

Като цяло в област Ловеч висшистите (15,5%) са видимо по-малко от средния дял за страната (почти една пета от населението на България има висше образование).

Разликите между общините обаче са драстични. Най-висок (по-висок от средното за страната – 21%!) очаквано е делът на висшистите в областния център (община Ловеч), което несъмнено се обяснява с високата концентрация на държавни учреждения.

От останалите общини обаче най-висок дял висшисти има в община Троян – почти 17%.

Този факт ни радва, защото показва поне две неща. Първо – ние разполагаме с добър „запас“ от висококвалифицирана работна ръка. Второ – несъмнено някаква значима част от нашите хора се връщат в родния град и след завършване на висшето образование. Същевременно високият дял висшисти (през 2011 това са 5141 души, от които почти 80% – в общинския център) ни кара да се тревожим доколко тези хора намират адекватна професионална реализация. Разбира се, част от висшистите са пенсионери.

Дял на висшистите от населението на общините в област Ловеч

Любопитно е да видим колко хора с висше образование живеят в троянските села. Към данните за 4 села трябва да се отнесем предпазливо, защото населението им е твърде малко и дори едно семейство висшисти променя рязко съотношението между отделните групи. Така или иначе най-висок е делът на хората с висше образование в с. Селце (от 20 души петима, значи 25% – една четвърт), Райковска (24%), Патрешко (20%), Миленча (18%).

Несъмнено висок е образователният потенциал на жителите на няколко големи села като Орешак и Врабево (над 18% висшисти).

Най-малък е делът на висшистите в Добродан (само 19 души в цялото село или малко повече от 5,71%), следван от Старо село (6,14%) и Калейца (6,51%).

При последното преброяване за пръв път от десетилетия бе въведен още един (обезпокоителен) критерий – никога непосещавали училище.

В страната никога не са посещавали училище малко повече от 1,17%, което е малко повече от средната стойност за област Ловеч (1,04%). Най-сериозен „принос“ за ситуацията в областта имат общините Луковит и Ябланица (3 пъти по-високи стойности от средното за областта), следвани от Угърчин.

Никога непосещавали училище – данни за област Ловеч

Не можем да не се гордеем, че нашата община е съумяла да обхване в образователната система максимален брой ученици и само 67 души от повече от 30 000 никога не са ходили на училище. По-добро е положението само в Априлци, където Преброяването не е уловило нито един човек, който да не е ходил на училище.

Само в 3 села е установено, че има хора, които никога не са ходили на училище: Добродан (6 души, 1,8%), Дълбок дол (5 души, 1,54%) и Орешак (6 от повече от 2000 души – 0,3%). Несъмнено в бъдеще ще трябва да се потърсят работещи местни политики, които да са насочени към хората с минимално или никакво образование, тъй като те са особено уязвими и особено заплашени от социално изключване.

Разбира се, тези данни не бива да ни успокояват, защото навярно някаква част от получилите образование нямат достатъчно компетентности и умения, вероятно някакъв дял имат ниска или нулева функционална грамотност. Все пак факт е, че образователната система в общината е постигнала едни добри резултати и, най-важното, имаме един добър човешки капитал. Този добър човешки капитал обаче е и отговорност както за местната управа, така и за местния бизнес, който трябва да съумее да се възползва от потенциала, с който разполагаме.

В работата са използвани данни на Националния статистически институт; анализът и диаграмите са изготвени от Ангелина Иванова.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top